Školní poradenské pracoviště
poskytuje pedagogicko-psychologické poradenství  žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy.
-   Zabývá se primární prevencí školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů (problémy s prospěchem a chováním žáků).
-   Pracuje na zlepšení klimatu školy.
-   Zabývá se integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných.
-   Integruje poradenské služby poskytované školou a se službami školských poradenských zařízení, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou  (PPP).

Školní poradenské pracoviště tvoří:
Výchovný poradce - Mgr. Monika Odehnalová (e-mail:  odehnalova.zs@boritov.cz)

Koordinuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Spolupracuje s PPP Blansko a Boskovice.
Školní metodik prevence - Mgr. Michaela Dvořáčková (e-mail:  dvorackova.zs@boritov.cz)

Pečuje o bezpečné a příjemné klima školy (zabývá se problematikou šikany, záškoláctví, rizikového chování).